Sistem za prijavo etičnih in drugih kršitev

Bančna Skupina OTP deluje na podlagi zakonitega, poštenega in etičnega ravnanja ter odkriva primere neskladnosti in izvaja ustrezne ukrepe.

Skupina OTP ima na podlagi in za potrebe zagotavljanja skladnosti z Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije in predpisi, ki zagotavljajo skladnost z navedeno Direktivo, vzpostavljen interni kanal za prijavo kršitev.

Namen prijave kršitev je zagotoviti možnost prijaviteljem, da prijavijo kršitve zakonodaje in Kodeksa ravnanja Skupine OTP / Etičnega kodeksa Skupine OTP (v nadaljevanju skupaj: „Kodeks”) ter spodbuditi in omogočiti prijavo tovrstnih kršitev. Sistem za prijavo kršitev upravljajo Direktorat za skladnost poslovanja OTP Bank Plc. ter službe skladnosti poslovanja posameznih odvisnih družb.

Vse prejete prijave kršitev bodo objektivno in neodvisno obravnavane s strani pristojnih služb skladnosti poslovanja v Skupini OTP.

V zvezi z aktivnostmi odvisne družbe OTP Bank Plc. ali zaposlenega navedene odvisne družbe, se lahko na Direktorat za skladnost poslovanja OTP Bank Plc. poda prijava na ravni Skupine, ne le na ravni lokalne službe skladnosti poslovanja. Prijava se poda s pomočjo Anonimne prijave na ravni Skupine (Obrazec za anonimno prijava, točka I.).

Direktorat za skladnost poslovanja OTP Bank Plc. ali drugi pristojni oddelek OTP Bank Plc. prijavo obravnava najkasneje v tridesetih dneh od prejema, ugotovi, ali je prišlo do kršitve pravil oz. druge kršitve in opravi potrebne korake za reševanje zadeve. Preiskava lahko traja največ 3 mesece.

OTP Bank Plc. ali odvisna družba, ki prijavo obravnava, prijavitelja pisno obvesti o preiskavi prijavljene kršitve in izsledkih preiskave oz. o odločitvi, da je bilo v preiskavi ugotovljeno, da do kršitev ni prišlo ter o razlogih za odločitev.

Skupina OTP prijavo ter vsebino le-te obravnava kot zaupno. Osebni podatki prijavitelja ne bodo razkriti brez soglasja prijavitelja, hkrati pa prijavitelj, ki je prijavo ali pomisleke glede morebitnega neetičnega ravnanja podal v dobri veri, ne bo preganjan.

Kjer je to mogoče in potrebno, je potrebno (anonimnega) prijavitelja obvestiti, da informacije, ki jih je podal/a ne zadostujejo oz. niso ustrezne za preiskavo prijave, ki jo je podal/a oz. o tem, da se preiskava lahko zaključi brez izsledkov, v kolikor informacij, ki so nujno potrebne za pričetek ali učinkovito izvedbo preiskave, iz kateregakoli razloga ni mogoče pridobiti.

Pomembno je, da prijavitelj morebitno prijavo poda v dobri veri. Opozarjamo vas, da je, v kolikor se izkaže, da ste posredovali pomembne, a napačne informacije v slabi veri in iz okoliščin izhaja, da je bilo storjeno kaznivo dejanje oz. je prišlo do nepravilnosti, vaše osebne podatke potrebno razkriti organu ali osebi, pristojni za vodenje ustreznega postopka. Vaše osebne podatke je na zahtevo prav tako potrebno razkriti organu ali osebi, pristojni za uvedbo ali vodenje postopka, v kolikor obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da ste z vašim ravnanjem povzročili protipravno škodo oz. drugo pravno škodo drugi osebi.

Prosimo, da obrazec v nadaljevanju uporabite zgolj za prijavo morebitnih kršitev pravil etike ali zakonodaje. V primeru, da želite podati reklamacijo v zvezi s produktom ali storitvijo, vas prosimo, da se obrnete na naše zaposlene s pomočjo spletne strani zadevne odvisne družbe OTP. Kontaktni podatki so vam na voljo v meniju v razdelku Upravljanje reklamacij/Pomoč strankam.

We use cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers.