Etički sistem prijava i sistem prijava uzbunjivanja

OTP bankarska grupa posluje na principima zakonskog, pravednog i etičkog postupanja, radi na utvrđivanju slučajeva neusaglašenosti sa zakonom i internim propisima i preduzima odgovarajuće mere s tim u vezi.

OTP Grupa primenjuje interne kanale za prijem etičkih prijava i prijava za uzbunjivanje u cilju usklađenosti sa Direktivom (EU) 2019/1937 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2019. godine kojim je obezbeđena zaštita lica koja prijavljuju povrede etičkih propisa Unije i propisa kojima se obezbeđuje usklađenost sa zakonima.

Svrha prijavljivanja je da se podnosiocima etičkih prijava i uzbunjivačima pruži prilika da prijave kršenje zakona i Etičkog kodeksa OTP grupe (u daljem tekstu zajednički „Kodeks“) i da podstakne i olakša podnošenje prijava. Etičkim sistemom i sistemom za uzbunjivanje upravlja OTP Bank Plc. - Direkcija za kontrolu usklađenosti poslovanja i nadležno odeljenje za kontrolu usklađenosti poslovanja relevantnih subsidijara.

Svaka prijava biće predmet objektivne i nepristrasne istrage od strane nadležnog odeljenja za kontrolu usklađenosti poslovanja OTP Grupe.

U vezi sa aktivnostima subsidijara OTP banke Plc. ili njegovog zaposlenog, moguće je podneti etičku prijavu ne samo lokalnoj direkciji za kontrolu usklađenosti poslovanja, već i na nivou grupe OTP banci Plc. - Direkciji za kontrolu usklađenosti poslovanja odabirom grupnog kanala za podnošenje etičkih prijava/ prijava uzbunjivanja (obrazac za uzbunjivanje (Whistleblowing form), tačka I.).

Direkcija za kontrolu usklađenosti poslovanja/Odeljenje za kontrolu usklađenosti poslovanja OTP Banke će ispitati prijavu u maksimalnom roku od trideset dana od njenog prijema, utvrditi da li postoji kršenje pravila i preduzeti neophodne mere za njeno rešavanje. Trajanje istrage je ograničeno na 3 meseca.

OTP Bank Plc ili subsidijar koji istražuje etičku prijavu odnosno prijavu uzbunjivanja dužan je da pismeno obavesti podnosioca prijave o istrazi kao i o njenom ishodu, ili o odluci da se ne pokrene etički postupak/postupak uzbunjivanja i razlozima za tu odluku.

OTP Grupa će sadržinu prijave smatrati poverljivim, i neće saopštavati trećim licima lične podatke podnosioca prijave/uzbunjivača bez njegove prethodne saglasnosti. Nikome se ne sme naneti šteta zbog dobronamerne prijave kršenja Etičkog kodeksa.

(Anonimni) podnosilac prijave će biti obavešten, kada god je to moguće , ukoliko informacije koje on/ona pruži nisu dovoljne/prikladne za istragu njegovog/njenog slučaja, ili o činjenici da istraga može biti okončana bez rezultata u slučaju da se informacije neophodne za pokretanje ili efikasno vođenje istrage ne mogu na drugi način pribaviti iz bilo kog razloga.

Važno je prijave podnositi u dobroj nameri. Napominjemo da ako se utvrdi da ste u lošoj nameri saopštavali neistinite ili lažne informacije, i ako postoje indicije da je počinjeno krivično delo ili drugo kažnjivo delo, Vaši lični podaci će morati da budu saopšteni organu ili licu koje je zaduženo za vođenje postupka; ili ako postoje opravdani razlozi da se veruje da ste drugom licu naneli protivpravnu ili drugu štetu, vaši lični podaci će biti saopšteni na zahtev organa ili lica ovlašćenog da pokrene odnosno da vodi postupak.

Molimo imajte u vidu da je priloženi obrazac namenjen samo za podnošenje etičkih prijava ili prijava uzbunjivanja. Ukoliko želite da podnesete prigovor vezano za proizvod ili uslugu Banke, molimo kontaktirajte naše zaposlene na odgovarajućoj internet prezentaciji nadležnog OTP subsidijara koristeći kontakt podatke navedene u delu Prigovori/Usluge klijenata.

We use cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers.